START

dziennik

E-DZIENNIK

PLAN LEKCJI

KALENDARIUM

NAPISZ DO NAS

KONTAKT

GALERIE

SPOTKANIA

Projekty

W roku szkolnym 2017/2018 realizowane są następujące projekty edukacyjne:

"CYFROWOBEZPIECZNI.PL - BEZPIECZNA SZKOŁA CYFROWA"

W roku kalendarzowym 2018 Niepubliczna Szkoła Absolwent w Olsztynie bierze udział w realizacji projektu „Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa”, organizowanym przez stowarzyszenie „Miasta w Internecie” i współfinansowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach zadania publicznego „Poprawa kompetencji pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia". Projekt ma na celu podniesienie poziomu kompetencji uczniów, nauczycieli i rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z zasobów cyberprzestrzeni oraz przeciwdziałania sytuacjom zagrożenia cyfrowego w życiu codziennym i szkole.

Szkolny Mentor projektu: Joanna Woike

HISTORIA DLA NAJMŁODSZYCH

Szkolny projekt edukacyjny „Historia dla najmłodszych” przybliża uczniom klas I- III tematy z zakresu historii Polski. Na zajęciach, które mają charakter warsztatowy, uczniowie poznają przyczyny i skutki wydarzeń historycznych, uczą się tworzyć ciągi przyczynowo- skutkowe oraz wnioskowania historycznego, a przy tym w formie zabawy poznają najważniejsze aspekty rodzimej przeszłości.

autor projektu: mgr Anna Kropidłowska

 

KOMPETENCJE NA SZÓSTKĘ

W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie klasy VI biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego „Kompetencje na szóstkę” Fundacji Uniwersytet Dzieci, którego celem jest ułatwienie im nauki poprzez umiejętność pracy w grupie, a także planowanie i realizowanie projektu. Kształtowanie kompetencji społecznych uczniów jest obecnie jednym z najważniejszych zadań szkoły. Realizacja tego projektu pozwoli na rozwijanie kompetencji społecznych uczniów (kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości), kształcenie ich umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania, rozwijanie wszechstronnego rozwoju osobowego i społecznego (komunikacji i współpracy w grupie, nawiązywania relacji, planowania i realizacji wspólnego projektu, dzielenia się zadaniami), a także na rozbudzanie i zaspokajanie naturalnej ciekawości poznawczej uczniów.

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zajęcia:

  • Jakie są moje talenty i mocne strony?
  • Dlaczego czasem lepiej w drużynie?
  • Jak zrealizować projekt? (cz. 1)
  • Jak zrealizować projekt? (cz. 2)

Podsumowaniem udziału w projekcie „Kompetencje na szóstkę” będzie udział uczniów w konkursie, polegającym na realizacji przygotowanego przez nich projektu.

autor projektu: mgr Joanna Woike

 

KĄCIK MĄDREJ GŁÓWKI 

Uczniowie klas IV - VII biorą udział w realizacji matematycznego projektu edukacyjnego „Kącik Mądrej Główki”, którego celem jest rozwijanie zdolności matematycznych, rozwijanie twórczego myślenia, stworzenie uczniom możliwości konfrontacji swoich umiejętności i wiadomości z rówieśnikami, doskonalenie wcześniej zdobytych oraz nabywanie nowych umiejętności w rozwiązywaniu problemów, rozwijanie umiejętności poszukiwania różnych, nietypowych rozwiązań, doskonalenie języka matematycznego.

Dla każdej klasy co tydzień dostępne są zestawy trzech zadań o różnym stopniu trudności (za 1, 2 lub 3 punkty), które są wywieszane na tablicy w holu głównym Szkoły. Uczniowie otrzymują punkty za poprawne rozwiązanie zadania (za sposób rozwiązania i odpowiednie komentarze) wraz ze słownym uzasadnieniem swojego toku rozumowania i udzieleniem właściwej odpowiedzi. Na tablicy obok zadań umieszczana jest lista osób, rozwiązujących zadania w ramach „Kącika Mądrej Główki” wraz z uzyskanymi punktami.Uczeń z największą liczbą punktów w miesiącu otrzymuje tytuł „Mądrej Główki Miesiąca”, a z największą liczbą punktów w całym roku szkolnym – tytuł „Mądrej Główki Roku Szkolnego”.

autor projektu: mgr Joanna Woike