Projekty

W roku szkolnym 2020/2021 realizowane są następujące projekty edukacyjne:

 

 

KĄCIK MĄDREJ GŁÓWKI 

Uczniowie klas IV - VII biorą udział w realizacji matematycznego projektu edukacyjnego „Kącik Mądrej Główki”, którego celem jest rozwijanie zdolności matematycznych, rozwijanie twórczego myślenia, stworzenie uczniom możliwości konfrontacji swoich umiejętności i wiadomości z rówieśnikami, doskonalenie wcześniej zdobytych oraz nabywanie nowych umiejętności w rozwiązywaniu problemów, rozwijanie umiejętności poszukiwania różnych, nietypowych rozwiązań, doskonalenie języka matematycznego.

Dla każdej klasy co tydzień dostępne są zestawy trzech zadań o różnym stopniu trudności (za 1, 2 lub 3 punkty), które są wywieszane na tablicy w holu głównym Szkoły. Uczniowie otrzymują punkty za poprawne rozwiązanie zadania (za sposób rozwiązania i odpowiednie komentarze) wraz ze słownym uzasadnieniem swojego toku rozumowania i udzieleniem właściwej odpowiedzi. Na tablicy obok zadań umieszczana jest lista osób, rozwiązujących zadania w ramach „Kącika Mądrej Główki” wraz z uzyskanymi punktami.Uczeń z największą liczbą punktów w miesiącu otrzymuje tytuł „Mądrej Główki Miesiąca”, a z największą liczbą punktów w całym roku szkolnym – tytuł „Mądrej Główki Roku Szkolnego”.

autor projektu: mgr Joanna Woike